ניוזלטר: על לוחשת לתרנגולים, וומפ חוויתי ושמחת הפגומי